s.mostafamosvi

s.mostafamosvi

به آدمهایی که از خوشحالی شما شاد میشوند و از ناراحتی شما غمگین، توجه خاص داشته باشید. آنها کسانی اند که سزاوار جایگاهی ویژه در قلب شما هستند....!
از شادي هاي کوچک، براي خود شادي هاي بزرگ بسازيد؛ زيرا گرمي هر آتشي، با شعله اي کوچک آغاز شده است.
یادش بخیر چهارسال پیش خدمت سربازی .تهران
گاهی ازدستفروشان چیزی بخرید حتی اگه نیازندارید! ایناهمان کسانی هستند که نمی توانن گدایی کنن❤
شب هشتم محرم باداداشام تعزیه چای سالم
پل طبیعت تهران
جاتون خالی مشهدالرضا ❤
دوست خوب دوستیه که عیب های توروبگه البته نه درجمع وبرای تحقیربلکه برای تغیروبهترشدن💗
یادش بخیر😍