mahj0b

mahjob

G0l Keeper⚽ M0rdadi 71

🔆 یه مطلب فوق العاده که شاید ساعتی بهش فکر کردن ارزشش رو داشته باشه: اگر: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z برابر باشد با: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 باشد آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟ Hard work=تلاش سخت H+a+r+d+w+o+r+k 8+1+18+4+23+15+18+11= 98% آیا دانش ما را 100% به موفقیت می رساند؟ Knowledge=دانش K+n+o+w+l+e+d+g+e 11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96% عشق چطور؟؟؟ Love=عشق L+o+v+e 12+15+22+5= 54% ♻️خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛ اما نه...!!! پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟؟ پول Money=پول M+o+n+e+y 13+15+14+5+25= 72% 💠اینها کافی نیستند؛ پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟ ... ... ... ... ... 🌀نگرش...!!! Attitude=نگرش A+t+t+I+t+u+d+e 1+20+20+9+20+21+4+5= 100% 🔴آری... اگر نگرشمان را به زندگی، کارمان، گروه و عشقمان عوض کنیم، زندکی 100% عوض خواهد شد... ✅نگرش، همه چیز را عوض میکند.
خودم==》خجالتی😊😊😊
همین 10% بس است😕😕😕😕
بودم،دیدم با دیگری شاد تری رفتم💔
ی شب عالی با رفقا💋❤💙😘
چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم ناگهان دل داد زد : دیوانه ! من میبینمش
والا بخدا وگرنه الحمدالله😂😂😂😂😂
😕😕😕😕😕
یا خدا😂😂😂😆😆😆
اشتباه از من بود… کسی را پاشویه میکردم که در تب دیگری میسوخت...
💪☝kh0da☝💪
😀😀😀😀✌