#1415bestoftheweek

10,691 posts

Loading...
Torbatjam . Khorasan . Iran Derelict روز دختران مبارک سخت میتوان ،درخصوص یک فرشته کوچولو،واژه بی سرپرست یا ترک شده را عنوان کرد؟؟؟؟؟؟؟ او یکی از هزاران فرشته از یاد رفته ای است.که در مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ،زندگی میکند. آری او خواسته یا ناخواسته ترک شده است،و من باور کردم کسانی هستند که مانند یک خانواده واقعی در این مرکز ،او را باور دارند. تربت جام
Our lonely souls xxx
I found the Ring
next page →