absx2233

alireza

love tehran💛💚 new pug✴🌟 hot sport👍👍 alireza👍🎃🍸 هرلحظه زندگی داستانی شگفت انگیز است✴✴✴

دو روز مانده به نتیجه تلاش و سختی ها .خوب یا بد هرچه باشد می پذیرم 👍✴⭐✴⭐✴⭐✴⭐✴⭐✴
روزها از پی هم میگذرد و به روز موعود نزدیک میشویم و .......👍👑👍👑👍👑👍👑👍👑👍
Loading...
هرچی به روز موعود نزدیکتر میشه فشار تمرین بیشتر و استرس فراووون 👍✔✴🌟👍✔✴🌟👍✔✴🌟
آموختم باهر ضربه قدمی بجلو بردارم و قوی تر و محکم تر باشم 👍✔👍✔👍✔👍✔👍
زندگی مثل یه مبارزه هست .استفاده از فرصت با سریع ترین و دقیق ترین تکنیک 👍✔👍✔👍✔👍✔👍✔👍✔
سبک بال باش .برجاذبه غلبه کن .تا همچون عقاب پرواز کنی .زمین جای قشنگی نیست 👍👍💯💯✴✴✔✔
بلند اسمان جایگاه من است👍👍👍👍👍👍
Ufc👍👍💕💕🚩🚩🚩🚩
در پیچ و خم زندگی راه راست بهترین مسیر است👍👍👍👍👍👍👍
عصر و شب پنجشنبه شاد و پر عشقی داشته باشید دوستان 👍👍💞💞👍👍💞💞👍👍
خوش باش و راحت زندگی کن . جوری که خودت دوستداری .👍👍✔✔✔✔✔
از محبت کردن و عشق ورزیدن نترسید .فقط اول هدف درست و انتخاب کنید👍👍👍👍👍
خیلیها بعد خیلیها زندگی نکردن .فقط زنده بودن 👍💞👍💞👍💞👍💞👍💞
حیف نیس بهترین دوران زندگی یعنی جونی با غم و ناله بگذره .باید عشق کرد و قدر روزهای جونی و دونست🔥🔥🔥🔥💋💋💋💋
بدون تلاش و کار نه پیشرفت حاصل میشه نه چیزی بدست میاد .با تنبلی و راحت طلبی همیشه درجا میزنی👍👍👍👍👍👍👍👍
شب پنجشبه پرعشق و صفایی ارزو میکنم براتون دوستان پر مهر 💋🔥💋🔥💋🔥💋🔥💋🔥
اگر جای دانهایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی .باران روزی بتو خواهد گفت کجا کاشته ای🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾
بعضیها منبع انرژی هستن و دوستداری همش کنارشون باشی 💋💋🔥🔥🔥
next page →