a.maleki.11

Ali.maleki 1377/8/30

جواني المثني ندارد...

خوشحالي هواداران پرسپوليس بعد از پايان بازي دم درب ورودي
ورزشگاه غدير... اين بار ديگه با برد پرسپوليس تموم شد ...
بر سر مزرعه ی سبز فلک باغبانی به مترسک می گفت : دل تو چوبین است و ندانست که زخم زبان دل چوب هم می شکند
عارفی را پرسیدند : زندگی به '' جبر '' است یا به '' اختیار '' ؟ پاسخ داد : امروز را به '' اختیار '' است... تا چه بکارم ... اما فردا ''جبر '' است... چرا که به '' اجبار '' باید درو کنم هر آنچه را که دیروز به ''اختیار'' کاشته ام . حباب ها همیشه قربانی هوای درون خودشان هستند. "افکار امروز" نقش مهمی در "فردای تو دارد" تکرار اشتباه دیگر اشتباه نیست انتخاب است.....
ورزشگاه غدير